Tietosuojaseloste

Tämä on Ollonqvistin Näyttämötekniikka Oy EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.01.2024  Viimeisin muutos 01.01.2024.

Rekisterinpitäjä

Ollonqvistin Näyttämötekniikka Oy

Koutintie 76, 01900 Nurmijärvi

Y-tunnus 0963995-1

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö: Tommi Ollonqvist, tommi.ollonqvist@ont.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Toimintamme pohjautuu lailliseen liiketoimintaan, joten noudatamme GDPR ohjeistusta henkilötietojen tallentamisesta:

Tiedot, joita henkilöstä tallennamme ovat lainmukaisia, kohtuullisia ja läpinäkyvää käsittelyn osalta.
Tiedolla on käyttötarkoitussidonnaisuus – esimerkiksi tiedot, joita henkilöistä keräämme, ovat vain tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja. Emme luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole asianmukaista syytä.

Rajoitamme tiedon säilytystä – tiedoille on määritelty käyttöikä, jonka jälkeen ne joko automaattisesti tai rutiininomaisesti poistetaan, ellei säilytykselle ole lakiin perustuvaa syytä pitää niitä kauemmin arkistossa. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistamista.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilautuista palveluista/tuotteista, laskutustiedot ja muuta asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostiviestein ja puhelimessa annettujen tietojen perusteella, sopimuksita, asiakastapaamisista ja muista tilanteista jossa asiakas luovuttaa tietojaan. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kun niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisteripitäjän toimesta myös EU:n ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta. Henkilötietoja luovutaan ainoastaan EU:n ulkopuolelle jos asiakkaan kohde on tai toimenpiteet tapahtuvat  EU.n ulkopuolella. Tietojen luovutus on asiakkaan toiveiden mukainen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet -palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä asioita käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijäiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisten virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niiden oikaisua pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Reksiterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterin pitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjään todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Shopping Cart